Slabovidost kod dece

Šta je ambliopija?

Funkcionalna ambliopija je unilateralno ili bilateralno smanjenje najbolje korigovane oštrine vida kada ne postoji nikakva anatomska promena na organu vida ili vidnim putevima.

Vrste ambliopija?

Ambliopija uslovljena strabizmom je vrsta funkcionalne ambliopije koja nastaje zbog poremećaja binokularne saradnje i potiskivanja slike oka u razrokom položaju a sve sa ciljem izbegavanja konfuzije i diplopije. Karakteriše je smanjenje vida prisutno čak i kada je oko primorano da fokusira.

Druga po učestalosti je anizometropna ambliopija. Anizometropija odnosno razlika u dioptrijama dva oka rezultira abnormalnom binokularnom saradnjom.

Još jedan mehanizam koji može dovesti do ambliopije je nekorišćenje oka. To je takozvana ambliopija usled neupotrebe – derivaciona ambliopija. Ova vrsta ambliopije može nastati usled prisustva organskih oboljenja oka (organska ambliopija), poput zamućenja optičkih  medija, kongenitalne katarakte, bolesti rožnjače, kongenitalne ptoze i dr. a može nastati i usled nekontrolisane okluzije u ranom detinjstvu (okluziona ambliopija).

Lečenje ambliopije?

Slabovidost kod dece se mora tretirati od najranijeg detinjstva, a da bi se pravilno tretirala, mora se na vreme otkriti. Od velikog je značaja za vidnu sposobnost, jer nema više mogućnosti tretmana, nakon uzrasta od 6, eventualno 8 godina, zavisno od uzroka. Otuda savremena oftalmologija insistira na strogim kontrolama vidne funkcije dece i ranom rešavanju slabovidosti. Važi pravilo da što se pre započne tretman, kraće će trajati I biće uspešniji. Pre početka lečenja slabovidosti neophodno je isključiti organska oboljenja oka kao mogući uzrok.

Dva su osnovna načina lečenja slabovidosti: okluzija i penalizacija. Princip okluzije zasniva se na zatvaranju boljevidućeg oka sa ciljem forsiranja slabovidog oka. Ukoliko postoji refrakciona anomalija i ona mora biti korigovana  odgovarajućim naočarima, što stvara optimalne uslove za izlečenje slabovidosti. Tretman okluzijom može biti celodnevni ili nekoliko sati, što zavisi od težine ambliopije, uzrasta deteta kao i eventualnog prisustva devijacije vidnih osa. Penalizacija je procedura kada se na boljevidućem oku dejstvom atropina izaziva cikloplegija čime se utiče na smanjenje vida boljevidućeg oka. Koristi se ređe, kao alternativa okluziji.

Ambliopiju možemo smatrati izlečenom kada na slabovidom oku postignemo istu ili za red ili dva slabiju vidnu oštrinu u odnosu na oko sa fiziološkim vrednostima vidne oštrine.